SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

za rok obrotowy 2018

1. Informacje podstawowe

Nazwa fundacji: KONTENT
Siedziba fundacji: kraj Polska, woj. małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejsc. Kraków
Adres do korespondencji: ul. Berka Joselewicza, nr 9, lok. 12, miejsc. Kraków, kod 31-051, poczta Kraków, Polska
Adres poczty elektronicznej: promocja@kontent.net.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 19.09.2017
Numer KRS: 0000694406
REGON/NIP: REGON: 368290910, NIP: 6762536110
Dane dotyczące zarządu fundacji:

 1. Weronika Janeczko – prezeska zarządu
 2. Marcin Świątkowski – wiceprezes zarządu
 3. Mikołaj Borkowski – sekretarz
 4. Aleksandra Kucharska – członkini zarządu
 5. Zuzanna Sala – członkini zarządu

Cele statutowe fundacji:
1. Popularyzowanie współczesnej literatury i krytyki literackiej ze szczególnym uwzględnieniem autorów i krytyków urodzonych po roku 1989.
2. Promocja literatury polskiej poza granicami kraju.
3. Promocja literatury zagranicznej.
4. Wspieranie, ochrona i propagowanie polskiej kultury i twórczości w kraju i za granicą.
5. Propagowanie idei tolerancji i kultury dialogu w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem reaktywacji tradycji polemicznej w życiu literackim.
6. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i nauki.

2. Forma realizacji celów statutowych fundacji i podanie ich realizacji:

Forma realizacji
celów statutowych
Cele zrealizowane
Prowadzenie działalności
popularyzatorskiej, edukacyjnej i
informacyjnej.
współudział w panelu dyskusyjnym Wokół Kornhausera (Prozie zebranej” (WBPiCAK, Poznań 2017) oraz „Rzeczach do nazwania” (WBPiCAK, Poznan 2016) i jego współorganizacja wraz z Wydawnictwem WBPiCAK w Poznaniu oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (Kraków, 30 stycznia 2018) , organizacja spotkania autorskiego ze Szczepanem Kopytem oraz Pawłem Kaczmarskim wokół książki “Wypisy dla klas pracujacych” (WBPiCAK, 2017) w ramach cyklu “Seryjni poeci” (Kraków, 17 marca 2018), uczestnictwo w spotkaniu Massolit Discussion: Weronika Janeczko & Justyna Jochym (Kraków, 14 kwietnia 2018), organizacja spotkania autorskiego z Małgorzatą Lebdą wokół książki “Sny uckermarkerów” (WBPiCAK, 2018) w ramach Festiwalu Miłosza 2018 oraz cyklu “Seryjni poeci” (Kraków, 6 czerwca 2018) , organizacja spotkania autorskiego z Maciejem Robertem wokół książki “Demologos” (raymond Q, 2018) w ramach Festiwalu Miłosza 2018   (Kraków, 6 czerwca 2018), udział w spotkaniu Salon Literacki. Spotkanie z redakcją kwartalnika „KONTENT” (Kraków, 14 czerwca 2018) , organizacja spotkania autorskiego z Dominikiem Bielickim wokół książki “Pawilony” (fundacja im. Tymoteusza Karpowicza) w ramach krakowskiej Nocy Poezji 2018 (Kraków, 6 października 2018) , przeprowadzeniu cyklu warsztatów literackich dla dzieci w ramach współpracy z Biblioteką Kraków (Kraków, pierwszy semestr 2018 roku) , prowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (współpraca z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) (Kraków, 25 maja 2018), organizacja Turnieju Jednego Wiersza w ramach krakowskiej Nocy Poezji 2018 (Kraków, 6 października 2018) , warsztaty literackie dla koła polonistycznego działającego przy szkole Szkoła Podstawowa nr 160 im. św. Augustyna (Kraków, drugi semestr 2018 roku) , patronat nad konkursem “Wieczór Młodych Poetów” we współpracy z Fundacją Miasto Literatury w partnerstwie z Krakowską Fundacją Literatury w ramach projektu „Krakowskie księgarnie na medal”
Prowadzenie działalności
wydawniczej, m.in. w postaci
kwartalnika literackiego KONTENT
wydanie 3go numeru Kwartalnika Literackiego KONTENT (13.01.2018) , wydanie 4go numeru Kwartalnika Literackiego KONTENT (6.04.2018) , wydanie 5go numeru Kwartalnika Literackiego KONTENT (9.06.2018) , wydanie 6go numeru Kwartalnika Literackiego KONTENT (6.10.2018), wydanie 7go numeru Kwartalnika Literackiego KONTENT (8.12.2018)
Organizowanie warsztatów i
spotkań autorskich
organizacja spotkania autorskiego ze Szczepanem Kopytem oraz Pawłem Kaczmarskim wokół książki “Wypisy dla klas pracujacych” (WBPiCAK, 2017) w ramach cyklu “Seryjni poeci” (Kraków, 17 marca 2018), organizacja spotkania autorskiego z Małgorzatą Lebdą wokół książki “Sny uckermarkerów” (WBPiCAK, 2018) w ramach Festiwalu Miłosza 2018 oraz cyklu “Seryjni poeci” (Kraków, 6 czerwca 2018) , organizacja spotkania autorskiego z Maciejem Robertem wokół książki “Demologos” (raymond Q, 2018) w ramach Festiwalu Miłosza 2018   (Kraków, 6 czerwca 2018)  , organizacja spotkania autorskiego z Dominikiem Bielickim wokół książki “Pawilony” (fundacja im. Tymoteusza Karpowicza) w ramach krakowskiej Nocy Poezji 2018 (Kraków, 6 października 2018) , przeprowadzeniu cyklu warsztatów literackich dla dzieci w ramach współpracy z Biblioteką Kraków (Kraków, pierwszy semestr 2018 roku) , prowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (współpraca z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) (Kraków, 25 maja 2018), organizacja Turnieju Jednego Wiersza w ramach krakowskiej Nocy Poezji 2018 (Kraków, 6 października 2018), warsztaty literackie dla koła polonistycznego działającego przy szkole Szkoła Podstawowa nr 160 im. św. Augustyna (Kraków, drugi semestr 2018 roku)
Organizowanie paneli
dyskusyjnych i wydarzeń o
charakterze literackim
współudział w panelu dyskusyjnym Wokół Kornhausera (Prozie zebranej” (WBPiCAK, Poznań 2017) oraz „Rzeczach do nazwania” (WBPiCAK, Poznan 2016) i jego współorganizacja wraz z Wydawnictwem WBPiCAK w Poznaniu oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (Kraków, 30 stycznia 2018), organizacja spotkania autorskiego ze Szczepanem Kopytem oraz Pawłem Kaczmarskim wokół książki “Wypisy dla klas pracujacych” (WBPiCAK, 2017) w ramach cyklu “Seryjni poeci” (Kraków, 17 marca 2018), organizacja spotkania autorskiego z Małgorzatą Lebdą wokół książki “Sny uckermarkerów” (WBPiCAK, 2018) w ramach Festiwalu Miłosza 2018 oraz cyklu “Seryjni poeci” (Kraków, 6 czerwca 2018) , organizacja spotkania autorskiego z Maciejem Robertem wokół książki “Demologos” (raymond Q, 2018) w ramach Festiwalu Miłosza 2018   (Kraków, 6 czerwca 2018)  , organizacja spotkania autorskiego z Dominikiem Bielickim wokół książki “Pawilony” (fundacja im. Tymoteusza Karpowicza) w ramach krakowskiej Nocy Poezji 2018 (Kraków, 6 października 2018),  przeprowadzeniu cyklu warsztatów literackich dla dzieci w ramach współpracy z Biblioteką Kraków (Kraków, pierwszy semestr 2018 roku), prowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie (współpraca z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego) (Kraków, 19-21 maja 2018) , organizacja Turnieju Jednego Wiersza w ramach krakowskiej Nocy Poezji 2018 (Kraków, 6 października 2018) , warsztaty literackie dla koła polonistycznego działającego przy szkole Szkoła Podstawowa nr 160 im. św. Augustyna (Kraków, drugi semestr 2018 roku), patronat nad konkursem “Wieczór Młodych Poetów” we współpracy z Fundacją Miasto Literatury w partnerstwie z Krakowską Fundacją Literatury w ramach projektu „Krakowskie księgarnie na medal”
Współpraca z instytucjami
państwowymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji
oraz współpraca krajowa i 
zagraniczna z instytucjami oraz
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji
współpraca patronacka z FundacjąWisławy Szymborskiej, Fundacją KulturAkcja, Kraków Czyta, Festiwalem Miłosza, Krakowskim Biurem Festiwalowym

3. Fundacja KONTENT nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

 • Uchwała o przyjęciu statutu fundacji KONTENT, 17.08.2017 r.
 • Uchwała fundatorów Fundacji KONTENT w sprawie wyboru członków zarządu, 17.08.2017 r.
 • Oświadczenie fundatorów Fundacji KONTENT w sprawie wyboru ministra właściwego ds. Fundacji KONTENT, 18.08. 2017 r.

5. Finanse

Przychody:

 1. Dotacje z Krakowskiego Biura Festiwalowego na podstawie umów:
 • SWM/799/2018 – 2 000 zł
 • SWM/817/2018 – 2 400 zł
 • SWM/2595/2018 – 5 900 zł
 1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości w ramach umowy nr 03569/18/FPK/IK  z dnia 02.07.2018 r – 12 000 zł
 2. Wpływy z faktur:
 • nr 1/12/2018 – 100 zł
 • nr 2/12/2018 – 200 zł
 1. Darowizny: 5 424,99 zł

Razem: 28 024,99 zł

Kapitał na cele fundacyjne przepisany z roku 2017: 2740,19 zł

Wydatki: 23 918,13 zł

Kapitał pozostały z roku 2018 przeznaczony na rok 2019: 6 847,05 zł

6. Informacje kosztach poniesionych na cele statutowe:

Wszelkie wyżej wyszczególnione wydatki przeznaczone były na cele statutowe fundacji KONTENT.

7. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola fundacji.