SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

za rok obrotowy 2017


1. Informacje podstawowe

Nazwa fundacji: KONTENT
Siedziba fundacji: kraj Polska, woj. małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejsc. Kraków
Adres do korespondencji: ul. Berka Joselewicza, nr 9, lok. 12, miejsc. Kraków, kod 31-051, poczta Kraków, Polska
Adres poczty elektronicznej: promocja@kontent.net.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 19.09.2017
Numer KRS: 0000694406
REGON/NIP: REGON: 368290910, NIP: 6762536110
Dane dotyczące zarządu fundacji:

 1. Weronika Janeczko – prezeska zarządu
 2. Marcin Świątkowski – wiceprezes zarządu
 3. Mikołaj Borkowski – sekretarz
 4. Aleksandra Kucharska – członkini zarządu
 5. Zuzanna Sala – członkini zarządu

Cele statutowe fundacji:
1. Popularyzowanie współczesnej literatury i krytyki literackiej ze szczególnym uwzględnieniem autorów i krytyków urodzonych po roku 1989.
2. Promocja literatury polskiej poza granicami kraju.
3. Promocja literatury zagranicznej.
4. Wspieranie, ochrona i propagowanie polskiej kultury i twórczości w kraju i za granicą.
5. Propagowanie idei tolerancji i kultury dialogu w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem reaktywacji tradycji polemicznej w życiu literackim.
6. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i nauki.


2. Forma realizacji celów statutowych fundacji i podanie ich realizacji:

Forma realizacji celów statutowychCele zrealizowane
Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej i informacyjnej. Poprowadzenie spotkania autorskiego z Maci ejem Meleckim i Konradem Wojtyłą w ramach cyklu spotkań Wojewódzkiej Biblioteki Public znej i Centrum Animacji Kulturowej w Pozna niu „Seryjni poeci”, Kraków, 15.09.2017, zorga nizowanie spotkania z Maciejem Topolskim w okół książki „Na koniec idą” (Łódź, 2016), Krak ów, 8.12.2017.
Prowadzenie działalności wydawniczej, m.in. w postaci kwartalnika literackiego KONTENT.Wydanie 2go numeru Kwartalnika Literackiego KONTENT (6.10.2017).
Organizowanie warsztatów i spotkań autorskich.Poprowadzenie spotkania autorskiego z Maciejem Meleckim i Konradem Wojtyłą w ramach cyklu spotkań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kulturowej w Poznaniu „Seryjni poeci”, Kraków, 15.09.2017,zorganizowanie spotkania z Maciejem Topolskim wokół książki „Na koniec idą” (Łódź, 2016), Kraków, 8.12.2017.
Organizowanie paneli dyskusyjnych i wydarzeń o charakterze literackim.Organizacja panelu dyskusyjnego „Statusy prze-pisane, który towarzyszył premierze 2go numeru Kwartalnika Literackiego KONTENTpoprowadzenie spotkania autorskiego z Maciejem Meleckim i Konradem Wojtyłą w ramach cyklu spotkań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kulturowej w Poznaniu „Seryjni poeci”, Kraków, 15.09.2017,zorganizowanie spotkania z Maciejem Topolskim wokół książki „Na koniec idą” (Łódź, 2016), Kraków, 8.12.2017.
Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. Współpraca patronacka z Fundacją Wisławy Szymborskiej, Fundacją KulturAkcja, Kraków Czyta, Festiwalem Miłosza.

3. Fundacja KONTENT nie prowadzi działalności gospodarczej.


4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

 • Uchwała o przyjęciu statutu fundacji KONTENT, 17.08.2017 r.
 • Uchwała fundatorów Fundacji KONTENT w sprawie wyboru członków zarządu, 17.08.2017 r.
 • Oświadczenie fundatorów Fundacji KONTENT w sprawie wyboru ministra właściwego ds. Fundacji KONTENT, 18.08. 2017 r.

5. Finanse:

Przychody:

 • Kapitał fundacyjny: 1000 zł
 • Crowdfunding: 2168 zł

Razem:  3 168 zł

Wydatki:

 • Umowa o dzieło – Maciej Topolski; spotkanie autorskie: 300 zł
 • Druk plakatów reklamujących spotkanie autorskie: 14 zł
 • Przygotowanie i wysyłka nagród crowdfundingowych: 113, 81 zł/

Razem: 427,81 zł

Majątek fundacji: 2740,19


6. Informacje kosztach poniesionych na cele statutowe:

Wszelkie wyżej wyszczególnione wydatki przeznaczone były na cele statutowe fundacji KONTENT. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola fundacji.