STATUT
FUNDACJI KONTENT

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą KONTENT, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Mikołaja Borkowskiego, Weronikę Janeczko, Aleksandrę Kucharską, Zuzannę Salę oraz Marcina Świątkowskiego, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kingę Król w kancelarii notarialnej w Krakowie, ul. Miodowa 33/2 w dniu 17.08.2017 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Fundacja prowadzi swoją działalność realizując następujące cele:

1. Popularyzowanie współczesnej literatury i krytyki literackiej ze szczególnym uwzględnieniem autorów i krytyków urodzonych po roku 1989.
2. Promocja literatury polskiej poza granicami kraju.
3. Promocja literatury zagranicznej.
4. Wspieranie, ochrona i propagowanie polskiej kultury i twórczości w kraju i za granicą.
5. Propagowanie idei tolerancji i kultury dialogu w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem reaktywacji tradycji polemicznej w życiu literackim.
6. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu edukacji, oświaty i nauki.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej i informacyjnej.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej, m.in. w postaci kwartalnika literackiego KONTENT.
3. Organizowanie warsztatów i spotkań autorskich.
4. Organizowanie paneli dyskusyjnych i wydarzeń o charakterze literackim.
5. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

1. Władzami fundacji jest: Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Zarząd Fundacji.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z pięciu osób.
2. Zarząd Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 16

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

   SPRAWOZDANIE Z DZIALNOŚCI FUNDACJI 2017.pdf